TYÖTERVEYSPALVELUT

Työterveyshuoltoyhteistyö ja raportointi

Työterveys Apilan toimii asiakasyritystensä kumppanina edistäen ja auttaen asiakasyritysten henkilöstön työ- ja toimintakykyä. Pyrkimyksemme on toimia lähellä asiakasta, sekä asiakasyritystä, että käyttäjäasiakasta. Säännöllisesti yhteisesti yrityksen kanssa sovituin tapaamisin raportoimme työterveyshuollossa tehtyjä havaintoja ja luomme katseet eteenpäin.

Tässä toiminnassa Työterveys Apila hyödyntää raportointimallia, jonka keskeisenä tavoitteena on päästä yhdessä yrityksen edustajien kanssa kehittämään työkykyä ylläpitävää ja työkyvyttömyyttä ja sairastamista ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ennaltaehkäisevä (lakisääteinen) työterveyshuolto

TYÖPAIKKASELVITYKSET

Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltotoiminnan perusta.  Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen merkitystä työntekijöiden terveydelle sekä työkyvylle.
Työpaikkaselvitys tehdään työterveyshuollon ammattihenkilöiden toimesta (työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri). Tarvittaessa työpaikkaselvitykseen osallistuu myös työterveyshuollon asiantuntijat (työfysioterapeutti ja/tai työterveyspsykologi).

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan yhdessä yrityksen edustajien kanssa kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain.
Toimintasuunnitelma perustuu työpaikan olosuhteiden selvittämiseen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointiin. Toimintasuunnitelmaan kirjataan työpaikan tarpeet ja toiminnan tavoitteet työterveyshuollolle sekä toteutettavat työterveyshuollon toimenpiteet.

TERVEYSTARKASTUKSET

Työterveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa. Niillä selvitetään työntekijän terveydentila sekä ja työ- ja toimintakyky. Terveystarkastuksissa työntekijää ohjataan terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin sekä oman terveyden ja työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Lakisääteiset, työsuhteen alussa ja määräajoin tehtävät terveystarkastukset perustuvat altisteisiin, joista on todettu olevan erityistä haittaa terveydelle. Tällaisia altisteita ovat esimerkiksi melu ja jotkut kemikaalit. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve ja kohderyhmä perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin ja johtopäätöksiin terveysriskeistä. Työntekijän on osallistuttava lakisääteisiin terveystarkastuksiin.


Terveystarkastuksia voidaan tehdä tarvittaessa myös työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi, osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuraamiseksi tai työntekijän terveydentilan niin edellyttäessä. Lisäksi voidaan järjestää muita terveystarkastuksia, joiden sisältö suunnitellaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Niitä ovat esimerkiksi ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset ja työhönsijoitustarkastukset, jos työssä ei ole erityistä sairastumisen vaaraa. Tavoitteena näissäkin terveystarkastuksissa on terveyden ja työkyvyn selvittäminen, ylläpitäminen ja parantaminen.

Hyvinvointikysely on osa työterveystarkastustasi. On tärkeää vastata kysymyksiin huolella sekä täyttää omat henkilötiedot oikein. Hyvinvointikyselyyn vastaamiseen on varattava noin 15min. aikaa. Kysely on tehtävä kerralla kokonaan, sitä ei voi keskeyttää tai jatkaa myöhemmin. Saat kyselyn päätteeksi raportin ruudulle, joka aukeaa vain yhden kerran. Tallenna tai tulosta raportti itsellesi, sillä muutoin et saa sitä enää myöhemmin auki.

Saat terveystarkastuskutsun yhteydessä tunnuksen ja salasanan kyselyyn kirjautumista varten. Syötä tunnus ja salasana niihin merkittyihin kohtiin ja kysely avautuu. 

Avaa kysely osoitteessa https://hs.odum.fi/osasto

TYÖFYSIOTERAPEUTIN PALVELUT

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollon asiantuntijana ja yhtenä moniammatillisen työterveyshuoltotiimin jäsenenä. Työfysioterapeutti työskentelee sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.
Työfysioterapeutin palveluissa huomio kiinnittyy ergonomisiin tekijöihin, erilaisiin työ- ja toimintakykyä edistäviin ja työkyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviin neuvonta- ja ohjausmenetelmiin. Työfysioterapeutin palvelut perustuvat työterveyshuollon ammattihenkilöiden arvioon palveluiden tarpeesta.

TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN PALVELUT

Työterveyspsykologin palvelut ovat osa moniammatillisia työterveyshuoltopalveluja. Työterveyspsykologi on työterveyshuollon asiantuntija, joka tarjoaa yrityksille ja sen henkilöstölle sekä yksilö-, että ryhmämuotoisia palveluja.
Työterveyspsykologi tukee yksilöitä ja työyhteisöjä erilaisissa työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Työterveyspsykologin palveluiden tarpeen arvio työterveyshuollon ammattilaiset, työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri.

TYÖVALMENTAJAN PALVELUT

Työvalmentajan palvelut on ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukemisen palvelu tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä. Työvalmentajan tarjoamista palveluista on apua, kun työntekijän työssä suoriutumisessa on haasteita. Työvalmentajan ohjaus auttaa hahmottamaan ammatilliset jatkovaihtoehdot ja mistä suunnitelmien toteutumiselle voi saada tukea.
Työvalmennus toteutuu työterveyshuollossa työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyynnöllä sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa, jolloin yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL1). Työvalmennuksen palvelut voi käynnistyä myös suoraan esim. yrityksen HR:n tai esimiehen toimeksiannolla, jos työntekijän työssä suoriutumisesta ja työkyvystä ollaan huolissaan.

ENSIAPUKOULUTUS

Työterveys Apila järjestää SPR:n koulutuspohjaisia ensiapukursseja yrityksille. EA-kurssit järjestetään sisällöllisesti ja ajallisesti tarpeen mukaisesti, esim. EA1-kurssi (16 h), hätäensiapukurssi (8 h) ja ensiavun kertauskurssi (4 h).

Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

TYÖTERVEYSHOITAJAN JA LÄÄKÄRIN SAIRASVASTAANOTTO

Työterveyslääkärien toteuttama työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito tukee osaltaan lakisääteistä työterveyshuoltoa. Työterveyshoitajat päivystävät akuuttien sairaanhoitotilanteiden varalta ja hoitajat voivat yritysten sopimusten perusteella määrätä sairauslomaa 1-3 pv:n ajalle. Työterveyslääkäri voi työterveyshuoltosopimuksen puitteissa pyytää erikoislääkärikonsultaatiota hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa. Sairausvastaanottotoiminta toimii ajanvarauksella.

LABORATORIOPALVELUT

Työterveys Apilassa on käytössä nykyaikaiset laboratoriopalvelut. Laboratorioissamme otetaan veri- ja virtsanäytteitä sekä tehdään keuhkojen toimintaa mittaavia tutkimuksia.
Laboratoriossamme työskentelevät koulutetut ammattilaiset. Laboratorionäytteiden analysointi tapahtuu Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n toimesta.

KUVANTAMISPALVELUT

Kuvantamispalvelut, tarkoittaen ensisijaisesti röntgen- ja ultraäänitutkimuksia, ostamme paikallisilta palveluntuottajilta huomioiden palveluiden hinta-laatusuhteen.

 


MAGNEETTIKUVAUKSET

Työterveys Apilalla on yhteistyötä Arte-lääkäreiden ja magneettitutkimuksia tarjoavan Botnia Scanin kanssa. Kerran viikossa pysäköintialueellamme käy magneettikuvausrekka, jolta saamme halutut magneettitutkimukset kilpailukykyiseen hintaan ja varsin nopealla aikataululla.

Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät palvelut

HENKILÖSTÖN VOIMAVARAKARTOITUS (HPQ-KYSELY)

HPQ- kysely eli Health Promotion – hyvinvointikartoitus on työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävä kyselytutkimus. Kartoituksen avulla saadaan kattavaa tietoa henkilöstön terveydentilasta, elintavoista, työssä jaksamisesta ja mahdollisista työkykyä uhkaavista tekijöistä. Näin pystytään tehostamaan ennaltaehkäisyä sekä selvittämään hyvinvointiin liittyviä riskitekijöitä. Kyselyn avulla työterveyshuolto pystyy kohdentamaan toimenpiteet tarvittaviin alueisiin sekä palauteraporttia hyödynnetään toiminnan toteutuksessa sekä terveystarkastuksissa. Kyselystä jokainen yksilö saa oman henkilökohtaisen palauteraportin ja yrityksen johdolle annetaan tuloksista ryhmätason palaute mahdollisesti osastojakoa hyväksi käyttäen.[/one_half_last]

FIRSTBEAT-HYVINVOINTIANALYYSI

Firstbeat hyvinvointianalyysi tunnistaa kehon fysiologisia tiloja, kuten stressiä, palautumista ja liikuntaa. Sen avulla todennetaan yksilöllisiä kuormitustekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Tavoitteena on tukea yksilön hyvinvointia kartoittamalla henkilökohtaisia kehityskohteita ja vahvuuksia toimenpiteiden kohdistamiseksi. Asiakas toteuttaa 3 vuorokauden sykemittaukset omatoimisesti työterveyshoitajalta saamiensa ohjeiden mukaan.  
Mittaukset toteutetaan asiakkaan normaalin arjen yhteydessä. Mittalaitteen palauduttua työterveyshoitaja analysoi syketiedon Hyvinvointinalyysi-ohjelmistossa. Raportit käydään läpi palautetilaisuudessa. Samalla asetetaan hyvinvointia tukevat tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet sekä sovitaan mahdollisesta seurannasta.

Työterveyshuoltoa yrittäjille

PALVELUITA YRITTÄJÄLLE

Apila tarjoaa työterveyshuoltoa myös yrittäjille

Yrityksesi tärkein voimavara olet sinä – sen vuoksi terveytesi ja hyvinvointisi on tärkeää ja siitä pitää huolehtia. Me työterveyshuollon ammattilaiset autamme sinua siinä tarjoamalla laadukasta ennaltaehkäisevää- sekä sairaanhoidon palvelua. Sinulle nimetään oma työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri, joiden puoleen voit kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. Työterveys Apilassa tunnemme asiakkaamme ja hoidamme heitä yksilöllisesti.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia

Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta korvataan yritykselle 50-60 prosenttia ja sairaanhoidon kustannuksista 50 prosenttia.

Kiinnostuitko?

Haluatko kumppaniksi kotimaisen perheomistajataustaisen yrityksen? Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Elina Laisiin: elina.laisi@tyoterveysapila.fi tai soittamalla puh: 044 7923412 

Haluatko lisätietoa palveluistamme? Ota meihin yhteyttä.